PILNE! Kierowcy busów będą zarabiać 8,5E/h. Poważne kary!

Od 15 stycznia, każdy kierowca który podróżuje przez terytorium Niemiec będzie zarabiał wg. umowy o pracę, minimum 5684,80 PLN brutto.

Wiele firm, zapewne odpadnie z rynku transportowego z drugiej strony rynek się przerzedzi. Kary są bardzo wysokie od 30 000 Euro do 500 000 Euro za brak a nakładanie ich rozpocznie się już za 5 dni! Skończy sie zatrudnianie na umowę zlecenie i jazdę za 0,20gr/km

Interpretacja przepisów:

Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. Przedsiębiorstwa logistyczne lub spedycyjne udzielające zamówień będą m.in. ponosiły odpowiedzialność za to, czy współpracujące z nimi firmy podwykonawcze płacą swoim pracownikom od wyżej podanej daty jednolite minimalne wynagrodzenie ustawowe w wysokości 8,50 €/godz. brutto za pracę na terenie Niemiec. Jeśli obowiązek nie będzie spełniony, to spedytor lub logistyk odpowiada tak, jak poręczyciel za uregulowanie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych od wynagrodzenia, a dodatkowo też może zostać ukarany grzywną. Należy ponadto pamiętać, że wynagrodzenie minimalne powinno zostać uiszczone na rzecz pracownika w terminie wynikającym z umowy o pracę, jednakże nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym pracę świadczono (decydująca jest przy tym data ostatniego dnia pracy banku Frankfurt nad Menem). Opóźnienie płatności wynagrodzenia minimalnego stanowi wykroczenie podlegające grzywnie (par. 20-21 ust. 1 pkt. 9 MiLoG). Ustawa za naruszenie zarówno terminu wypłaty wynagrodzenia, jak i jego ustawowej wysokości przewiduję surową karę, która może wynieść nawet do 500.000 EUR.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z par. 15 ustawy MiLoG przewiduje się ponadto obowiązek współdziałania pracodawców przy kontroli realizacji wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Sankcją za brak współdziałania w tym zakresie jest grzywna do 30.000 EUR. Zatem jak Państwo widzą zarówno kształt przepisów i zastrzeżenie w.w. karami niesie ze sobą poważne konsekwencje.

W tym kontekście uprzedzając ewentualne pytania i wychodząc naprzeciw ewentualnym wątpliwościom, zwłaszcza w kontekście rozbieżności opinii formułowanych w prasie i na portalach branżowych, w oparciu o pozyskaną od renomowanej Kancelarii niemieckiej informację prawną wyjaśniamy co następuje:

1. Czy Przewoźnik musi stosować się do przepisów Mindestlohngesetz / MiLoG/ gdy realizuje transport przez teren Niemiec ale nie podejmuje ładunku i nie składa ładunku w Niem.?

Według przepisu par. 20 MiLoG za czas pracy kierowcy na terenie Niemiec trzeba płacić min. 8,50 EUR. Kierowca wciągu 7 dni od wykonania pracy w RFN musi udokumentować ten odcinek czasu pracy, karta kierowcy /tarczka nie wystarczy bo nie notuje czasu przejścia granicy do/od Niemiec. Dokumentację trzeba zachować przez 2 lata.

Proszę zważyć, że niedochowanie obowiązku udokumentowania / prowadzenia potwierdzeń czasu pracy i ich przechowywania/ zagrożone jest grzywną do 30.000 EUR / podst. Pr. Par. 21 ust. 1 pkt. 7 i 8 MiLoG/

Oczywiście, jeżeli faktycznie kierowcy już zarabiają 8,50, taka dokumentacja nie jest potrzebna, bo wynika ta płaca z umowy o pracę.

Przykład: kierowca zarabia 8,50 euro brutto x 160 godziny miesięcznie x 4,18 = PLN 5684,80 jako zwykle wynagrodzenie za pracę (bez dodatkowych płac za pracę w nocy/weekend/nadgodziny itd.) – to wszystko ok. Wystarczy zameldowanie kierowców na formularze 033037 (do pobrania link ) od 01.01.2015, a potem znowu od 01.07.2015. Jeżeli kierowcy faktycznie nie pracują w Niemczech, nie ma problemu, ponieważ w świetle przepisów pracodawca nie ma obowiązku składania „zameldowania zmian”.

Organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń i kontroli jest Dyrekcja Zachodnia Służby Celnej i jej pion ds. kontroli legalności zatrudnienia.
Należy pamiętać, że rejestracja odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Zalecany jest kontakt z biurem i pozyskanie nr potwierdzenie odbioru. W celu wykazania, że ​​pracodawca złożył wniosek w terminie, należy zachować raportu transmisji faksu.

2. Czy Przewoźnik musi stosować się do przepisów Mindestlohngesetz / MiLoG/ gdy realizuje transport przez teren Niemiec gdy podejmuje ładunek / składa ładunek w Niem.? Ale realizuje transport międzynarodowy?

TAK. zob. powyżej 1.

3. Czy Przewoźnik musi stosować się do przepisów Mindestlohngesetz / MiLoG/ gdy realizuje transport kabotażowy na terenie Niemiec?

TAK, bo według Nr 17 preambuly do rozp. WE 1072/2009 kabotaż jest równoznaczny delegowaniu pracowników, i stosuje się w tym przypadku ustawa RFN o delegowanie pracowników, w tym obowiązują przepisy MiLoG o płacy minimalnej.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009

z dnia 21 października 2009 r.

dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

(17) Do przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe mają zastosowanie przepisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług(3)

Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1. (3).

4. Czy Przewoźnik musi płacić kierowcom 8,50 EUR za godzinę pracy gdy współpracuje z nim na zasadzie samozatrudnienia / tzn. kierowca ma własną firmę i wystawiają faktury w oparciu o operatorską umowę usługowego prowadzenia pojazdu /

Nie. Jeżeli kierowca jest samozatrudniony i samodzielnym przedsiębiorcą, to swobodnie może on zgadzać się z Przewoźnikiem na warunki jego pracy, i „nie musi sobie wypłacić płacę minimalną” według MiLoG. Trzeba jednak uważać, żeby kierowca ten miałby mieć (i ewentualnie być w stanie to udowodnić) więcej niż 1 zleceniodawcę, tj. musi formalnie być niezależny od zleceń z waszej firmy. Co do czasu pracy oczywiście z natury zlecenia o przewóz wynikają terminy za/rozładowanie itd., ale generalnie musi swobodnie dysponować swoim czasem pracy. W przeciwnym razie chodzi o „Samodzielność pozorna” i to jest „praca czarna” w sensie par. 1 SchwarzArbG.

Proszę ponadto mieć świadomość, że ustawa zapowiada powołanie centralnego rejestru ukaranych pracodawców, który może wpłynąć na późniejsze decyzje zleceniodawców w przedmiocie udzielania zleceń transportowych.

Źródło:
TVN24.pl, PKS Gdańsk Oliwa, Zoll.de

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze