Formalności związane z firmą transportową

Formalności związane z firmą transportową

Notary public signing document at his workplace
Notary public signing document at his workplace

Większość firm transportowych zaczyna od pojazdów dostawczych (by założyć firmę TYLKO z pojazdami do 3,5t wystarczy ją zarejestrować) i z czasem inwestuję w ciężarówki coraz to większe a co za tym idzie ? Wiele formalności …

Aby założyć własną firmę transportową potrzebujemy:
1. Zarejestrowana działalność
2. Certyfikatu kompetencji zawodowych
3. Licencja lub wykupienie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy
4. OC Przewoźnika Drogowego

Ad. 1 Zarejestrowanie działalności gospodarczej:
A. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy
B. Wypełnienie druku (wniosek, zgłoszenie), który otrzymamy w urzędzie gminy w swoim miejscu zamieszkania.
– Wpisujemy następujące swoje dane:
* imię i nazwisko oraz ew. nazwę (firmę), pod jaką będzie prowadzona działalność,
* PESEL,
* adres zamieszkania,
* adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności
* datę rozpoczęcia działalności,
Opis przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy – numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu.
Wyszukiwarka symboli PKD 2007 poszczególnych rodzajów działalności znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ad. 2 Certyfikat kompetencji zawodowych
Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:
– wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
– dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu
– kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat
Cena: 800 – 1000 zł

Ad. 3 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy:
Wymagane dokumenty na przewóz osób:
1.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
2.Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
a.przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem), lub
b.osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz
z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:
-kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
-potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych,
że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……),
z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3.Zaświadczenie (informacja) z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie
o niekaralności: osób będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą; osoby zarządzającej transportem* (druk oświadczenia do pobrania).
4.Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
a.roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę*)
b.dokumenty potwierdzające:
a)dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b)posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c)udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d)własność nieruchomości
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.
Wartość euro przeliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roku, poprzedzającego rok,
w którym składany jest wniosek.
Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.*
5.* Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.
6.* Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
8. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi np.:
a.umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu
b.umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej)
c.umowa dzierżawy
d.umowa użyczenia
e.umowa przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.
9. Dowód wniesienia opłaty za udzielenie licencji.
10. ° Kserokopia umowy spółki – w przypadku gdy wniosek składany jest przez
wspólników spółki cywilnej, chcących uzyskać wspólną licencję.

* – dotyczy przedsiębiorców objętych regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, tj. świadczących przewóz osób pojazdem przeznaczonym do przewozu ponad 9 osób łącznie z kierowcą.

Opłaty:
* od 2 do 15lat – 700zł
* powyżej 15 do 30lat – 800zł
* powyżej 30 do 50lat – 900zł

Wymagane dokumenty na przewóz rzeczy:
1.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
2.Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
a.przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się tym certyfikatem), lub
b.osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania.
W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego należy dołączyć następujące dokumenty:
-kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
-potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr….. z dnia ……), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3.Zaświadczenie (informacja) z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności: osób będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą; osoby zarządzającej transportem* (druk oświadczenia do pobrania).
4.Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
a. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę*),
b. dokumenty potwierdzające:
-dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
-posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
-udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
-własność nieruchomości
Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.
Wartość euro przeliczana jest po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roku, poprzedzającego rok,
w którym składany jest wniosek.
Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.*
5.* Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.
6.* Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
7.Oświadczenie (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) o zamiarze zatrudnienia kierowców (druk do pobrania).
8.Wykaz pojazdów samochodowych (nie dotyczy wniosku składanego o licencję wyłącznie w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) zgłaszanych do licencji wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi, np.:
a.umowy leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z ewentualnym protokołem odbioru lub upoważnienie do użytkowania pojazdu,
b.umowy najmu (dodatkowo, w przypadku pojazdów leasingowanych zgoda firmy leasingowej),
c.umowy dzierżawy,
d.umowy użyczenia,
e.umowy przewłaszczenia wraz z umową o kredyt.
9.Dowód wniesienia opłaty za udzielenie licencji.
10.° Kserokopia umowy spółki – w przypadku gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej, chcących uzyskać wspólną licencję.
* – dotyczy przedsiębiorców objętych regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, tj. świadczących przewóz rzeczy (z wyłączeniem spedycji).

Opłaty:
* od 2 do 15lat – 800zł
* powyżej 15 do 30lat – 900zł
* powyżej 30 do 50lat – 1000zł

To by było na tyle … macie jakieś ale ?
Śmiało piszcie 🙂

Źródło: Super Expres, Miasto Stołeczne Warszawa

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim!

Komentarze do artykułu

Komentarze